Warunki handlowe

Zlecenia

Zlecenia mogą być udzielane pisemnie, telefonicznie, przez e-mail i osobiście. Zastrzegam sobie prawo przekazywania zleceń podwykonawcom w celu dochowania przyrzeczonego terminu lub zapewnienia odpowiedniej jakości.

Terminy

Przyjęte zamówienia realizowane są w kolejności nadejścia. Pilne prace mogą być przyjmowane do wykonania poza kolejnością za dopłatą. Jeśli ilość zamówień przekracza zdolność przerobową, uzgodniony zostanie ze zleceniodawcą termin zadawalający obie strony.

Ceny

Ceny bazują na niemieckim prawie o Odszkodowaniach dla świadków i Biegłych Sądowych (JVEG). Rozliczane jest z dokładnością co do litery. Uzgodniona cena rozumiana jest jako cena tłumaczenia netto. Dodatkowe usługi jak formatowanie lub obróbka graficzna wykonywane są za dopłatą odpowiednią do nakładu.

Tłumaczenia prostych tekstów lub dokumentów standardowych podlegają rabatowi. Za tłumaczenia skomplikowanych tekstów technicznych pobierana jest dopłata. Stopień trudności tekstu szacowany jest w relacji do wymaganego czasu i posiadanej wiedzy. Ceny szacunkowe nie są wiążące. Rozstrzygający jest rzeczywisty nakład pracy.

Minimalna cena zamówienia wynosi 35,- EUR. Uwierzytelnienie wykonanych tłumaczeń jest bezpłatne.

Dostawy i rachunki

Wszystkie tłumaczenia z wyjątkiem dokumentów wykonywane są w jednym egzemplarzu. Tłumaczenia dokumentów wydawane są na żądanie w maksymalnie trzech egzemplarzach bez dopłaty.

Dostawa następuje za opłatą w gotówce, na rachunek lub za pobraniem. Ewentualne opłaty za pobranie lub za przekaz ponosi zamawiający. Jeśli nie uzgodniono inaczej rachunki są płatne natychmiast bez potrąceń.

Odpowiedzialność

Tłumaczenia wykonywane są dokładnie i sumiennie w oparciu o niemieckie normy EN 15038 opracowane dla zapewnienia jakości. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie skontrolować dostarczone tłumaczenie, w szczególności pod kątem istotnych danych liczbowych lub proceduralnych. Ewentualne błędy zostaną natychmiast nieodpłatnie skorygowane. Dalej idąca odpowiedzilalność jest wykluczona, z wyjątkiem przypadków złej woli lub widocznego niedbalstwa. Odpowiedzialność za szkody materialne akceptowana jest jedynie po uprzednim przyjęciu takiego zobowiązania i jedynie w zakresie akceptowanym przez ubezpieczyciela.

Poufność

Wszystkie zamówienia traktowane są poufnie. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy może być wystawione na żądanie. Poufne wiadomości proszę szyfrować przy użyciu programu PGP. Do szyfrowania proszę używać mój public key.

Prawa autorskie

Prawa autorskie należą do tłumacza. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdują przepisy niemieckiego Kodeksu Cywilnego.